Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3)

Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/12/2001 về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3)

Leave a Reply