Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7)

Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/12/2005 về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7)

Leave a Reply