Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)

Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2005 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)

Leave a Reply