QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ngày 16 tháng 9 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP về việc xử phại vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Leave a Reply