Nghị quyết 02/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh năm 2013

Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Leave a Reply