Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP về Kiểm toán độc lập

Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP về Kiểm toán độc lập.

Leave a Reply