Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính Phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính Phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Leave a Reply