Nghị định số 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 05 năm 2004

Nghị định số 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 05 năm 2004 "qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh"

Leave a Reply