Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 5 năm 2004

 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 5 năm 2004 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước"

Leave a Reply