Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và các nhân. Nghị định này c

Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và các nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2012.

Leave a Reply