Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/NĐ-CP ngay 8/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT

Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/NĐ-CP ngay 8/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Leave a Reply