Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2013. Mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 Điều 3 và các chế độ quy định tịa Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Leave a Reply