Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 07/2007/QH12

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 07/2007/QH12. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Leave a Reply