Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 nẳm 2013.

Leave a Reply