Công văn số 14635-TC/CĐKT của Bộ Tài chính ngày 13/12/2004 về việc xử lý tiếp tục thực hiện Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán áp dụng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh.

Công văn số 14635-TC/CĐKT của Bộ Tài chính ngày 13/12/2004 về việc xử lý tiếp tục thực hiện Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán áp dụng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh.

Leave a Reply