Công văn số 14634-TC/CĐKT của Bộ Tài chính ngày 13/12/2004 về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước

Công văn số 14634-TC/CĐKT của Bộ Tài chính ngày 13/12/2004 về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước

Leave a Reply