Chỉ thị số 05/2004/CT-BTC ngày 30/07/2004 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh triển khai Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật kế toán.

Chỉ thị số 05/2004/CT-BTC ngày 30/07/2004 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh triển khai Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật kế toán.

Leave a Reply