HOT – Đã có bản chính thức của Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016

Để ACE Kế toán thuận tiện theo dõi và lên kế hoạch cập nhật kịp thời các quy định MỚI của Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QD-BTC, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, Chúng tôi đính kèm theo đây toàn bộ nội dung CHÍNH THỨC của Thông tư 133/2016/TT-BTC để Quý vị tải về tham khảo.

 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

1.        Đổi mới cách tiếp cận chính sách: Thông tư này tiếp cận trên tinh thần "Nhân chi sơ tính bản thiện" ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật hơn là dựng lên những quy định mang tính trói buộc để phòng ngừa những đối tượng cố ý lợi dụng chính sách để gian lận;

2.     Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp: Chế độ kế toán SME lần này mang tính cởi mở, linh hoạt cao, đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, như:

–  Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ một số ít TK chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn hạn, dài hạn. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của mình;

–  Dỡ bỏ toàn bộ sự bắt buộc đối với chứng từ và sổ kế toán. SME sẽ được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình miễn là đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán;

–  Chế độ kế toán chỉ quy định về nguyên tắc kế toán mà không quy định chi tiết các bút toán. Bằng cách vận dụng nguyên tắc kế toán, SME sẽ được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất với quy trình luân chuyển chứng từ và thói quen của mình miễn là trình bày BCTC đúng quy định. Đối với các SME không thể tự vận dụng nguyên tắc kế toán để ghi sổ (lập bút toán định khoản) thì có thể tham khảo các sách hướng dẫn nghiệp vụ;

–  SME được tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định;

–  SME được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra là hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;

–  Được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu;

–  Được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống…

3.        Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp: Lần đầu tiền Chế độ kế toán SME có những tuyên ngôn mạnh mẽ về sự khác biệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán so với doanh thu tính thuế (GTGT, TNDN), chi phí được trừ và thu nhập chịu thuế. Chúng tôi hiểu rằng để xóa bỏ thói quen đã in sâu vào tiềm thức của những người làm kế toán là điều không dễ dàng nhưng nếu bây giờ không đặt viên gạch đầu tiên thì mãi mãi chúng ta sẽ không có một ngôi nhà;

4.        Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày BCTC: Mấu chốt là các thông tin trên BCTC phải trung thực, minh bạch và được trình bày nhất quán chứ không phải việc ghi Nợ hay Có trên các bút toán;

5.        Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch: SME lần này sẽ hướng người làm công tác kế toán đến việc nhận biết giao dịch trước khi áp dụng phương pháp kế toán và cách làm này sẽ giúp chúng ta dễ tiếp cận Chế độ kế toán hơn. Người làm kế toán giỏi không phải là người thuộc Nợ – Có tốt mà là người nắm được nguyên tắc kế toán, bản chất giao dịch và biết vận dụng nguyên tắc kế toán phù hợp với từng giao dịch;

6.        Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế: Chế độ kế toán SME đã đưa vào một số nội dung mang tính thông lệ thế giới như ghi nhận doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thực hiện, đánh giá tổn thất khoản cho vay và bất động sản đầu tư, phân loại chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn…

em style="border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">Và còn rất nhiều các nội dung thay đổi về mặt NỘI HÀM của Thông tư 133/2016/TT-BTC mà Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại các Lớp tập huấn do Công ty TNHH TVT ProTrain tổ chức

 

strong style="border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">Chú ý: Thông tư 133/2016/TT-BTC – Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành kỳ này không bao gồm các nội dung hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà được hướng dẫn trong các tài liệu đính kèm (cụ thể trong sách Chế độ Kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính phát hành).

 

TẢI THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC/strong>

Tin liên quan