Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán lần 5

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời,công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã chính thức đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán số 03/2003/QH11.

Qua 05 lần lấy ý kiến đến nay về cơ bản BTC đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung 29 điều của Luật kế toán 2003/QH11

 

Xem nội dung dự thảo

 

Tin liên quan