Dự thảo Nghị định xử phạt VPHV trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình bày như sau:

 

I. Sự cần thiết phải xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

– Hiện nay văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán được quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ. Tuy nhiên đối với lĩnh vực kiểm toán độc lập, do Luật Kiểm toán độc lập mới được ban hành vì vậy cần phải xây dựng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập để điều chỉnh đồng bộ 2 lĩnh vực này.

– Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ban hành năm 2004 hướng dẫn Luật Kế toán về xử phạt vi phạm hành chính sau quá trình gần 7 năm triển khai thực hiện đã có tác dụng nhất định trong việc đưa hoạt động kế toán trong nền kinh tế quốc dân vào nền nếp, tuy nhiên cũng phát sinh một số tồn tại, do đó năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị định số 185/2004/NĐ-CP và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP, đồng thời bổ sung các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính thấy cần phải xây dựng một Nghị định chung cho cả 2 lĩnh vực này để vừa đảm bảo có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện vừa đảm bảo giảm thiểu số lượng văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính nói chung.

– Luật xử lý vi phạm hành chính (số 15/2012/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 20/06/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013. Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bộ Tài chính đã xác định trách nhiệm trong việc xây dựng “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập” chi tiết để đảm bảo hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

II. Quan điểm và nguyên tắc xây dựng Nghị định

– Xây dựng Nghị định trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản quy định có liên quan đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản quy định pháp luật.

– Việc xây dựng Nghị định trên cơ sở kế thừa các quy định của các Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực kế toán hiện hành (Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004, Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011) và tổng kết các nội dung quy định trong lĩnh vực Kiểm toán độc lập để đảm bảo đồng bộ giữa 2 lĩnh vực này.

– Xây dựng Nghị định rõ ràng từng hành vi, mức độ xử phạt, trong đó xác định rõ nội dung, tính chất hành vi vi phạm của từng lĩnh vực kế toán, kiểm toán và bố trí theo các chương riêng để thuận tiện cho việc thực hiện cũng như kiểm tra, kiểm soát.

 

– Bản dự thảo Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán;

– Phụ lục đính kèm.

 

Tin liên quan