Chuyên đề 1: Pháp luật kinh tế và Luật doanh nghiệp

luat1

Nội dung tài liệu này dành riêng cho việc ôn thi chứng chỉ kiểm toán và kế toán viên hành nghề năm 2016. Tuy nhiên, trong thời gian qua nhìn chung luật doanh nghiệp và luật kinh tế không có thay đổi, chuyên đề này cũng không có thay đổi đối với việc tổ chức ôn thi trong năm 2017.

Chuyên đề 2: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

risk management 300x300 1

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp