Bộ Tài chính dự thảo Thông tư ban hành lại 8 chuẩn mực kế toán

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư ban hành lại 8 chuẩn mực kế toán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, 8 chuẩn mực kế toán bao gồm: chuẩn mực chung; VAS 02 – Hàng tồn kho; VAS 11 – Hợp đồng xây dựng; VAS 16 – Tài sản cố định hữu hình; VAS 18 – Doanh thu; VAS 21 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; VAS 23 – Chi phí đi vay; VAS 28- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh.

Dự thảo Thông tư bổ sung một số điểm đáng chú ý như: Dự thảo chuẩn mực về hợp đồng xây dựng đưa ra quy định mới, các nhà thầu phải phản ánh ngay các khoản lỗ ước tính chưa phát dinh vào báo cáo tài chính trong kỳ. Điểm mới cơ bản trong dự thảo chuẩn mực hàng tồn kho là bỏ phương pháp nhập sau – xuất trước, bổ sung phạm vi kế toán hàng tồn kho, phạm vi ngoại trừ sản phẩm thu hoạch nông nghiệp.

Về chuẩn mực tài sản cố định mới cho phép việc doanh nghiệp được áp dụng mô hình đánh giá lại giá trị doanh nghiệp để phù hợp với việc hướng tới áp dụng nguyên tắc kế toán giá trị hợp lý.

Ngoài ra, trong Dự thảo VAS 28 có điểm mới là áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập, chấm dứt việc phân bổ lợi thế thương mại phát sinh từ khoản đầu tư vào công ty liên kết và hoàn lại phần lãi lỗ phát sinh từ giao dịch giữa nhà đầu tư và công ty liên kết.

Tin liên quan