Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file
Số hiệu VB: 41/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 28/06/2023
Tên văn bản: Nghị định 41/2023/NĐ-CP
Tải file:
Số hiệu VB: 44/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/06/2023
Tên văn bản: Nghị định 44/2023/NĐ-CP
Tải file:
Số hiệu VB: Thông tư số 18/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 21/03/2023
Tên văn bản: Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Tải file:
Số hiệu VB: Thông tư số 13/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/02/2023
Tên văn bản: Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Tải file:
Số hiệu VB: Quyết định số 139/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 08/02/2023
Tên văn bản: Ngày 8/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 139/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tải file:
Số hiệu VB: Quyết định số 33/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 12/01/2023
Tên văn bản: Ngày 12/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 33/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Tải file:
Số hiệu VB: Quyết định số 2868/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 30/12/2022
Tên văn bản: Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2868/QĐ-BTC phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
Tải file:
Số hiệu VB: Thông tư 39/2014/TT-BTC
Ngày ban hành: 1396224000
Tên văn bản: Thông tư 39/2014/TT-BTC
Tải file:
Số hiệu VB: 89/2013/TT-BTC
Ngày ban hành: 1372377600
Tên văn bản: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 228/2009/TT-BTC NGÀY 7/12/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢ
Tải file:
Số hiệu VB: 45/2013/TT-BTC
Ngày ban hành: 1366848000
Tên văn bản: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tải file: