1.15K views
0

Sếp tôi có khoản vốn góp trong doanh nghiệp hiện tại là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN A).Vốn góp ban đầu trên sổ và cũng theo giấu chứng nhận đầu tư là: 1.600.000.000 đồng (tương đương USD100.000 tại thời điểm góp vốn)
Nay sếp tôi muốn chuyển nhượng lại toàn bộ số vốn góp này cho Ông B với giá chuyển nhượng là USD100.000. Tỉ giá hiện nay là: 20.828VND/USD

Xin quý Công ty hướng dẫn giúp trong trường hợp chuyển nhượng này, sếp tôi có phải nộp thuế TNCN không? DN A có phải nộp thuế TNDN không?

Xin chân thành cám ơn.

Add a Comment

(1) Answer

0

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân:
+ Tại khoản 4, Mục II, Phần A quy định:
“Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các trường hợp sau:
4.1. Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.
4.2. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán.
4.3. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác”
+ Tại khoản 1, Mục V, Phần A quy định:
“Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập”.

+ Tại khoản 2, Mục II, Phần B quy định:
“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.
2.1.1. Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn góp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

2.1.2. Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

2.1.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.
Thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành quy định tại khoản này là thời điểm các bên tham gia chuyển nhượng làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở hữu với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp quản lý vốn góp.

2.1.4. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (20%)

Trường hợp cá nhân có khoản vốn góp trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN A).Vốn góp ban đầu trên sổ và cũng theo giấy chứng nhận đầu tư là: 1.600.000.000 đồng (tương đương USD100.000 tại thời điểm góp vốn). Nay cá nhân chuyển nhượng lại toàn bộ số vốn góp này cho Ông B với giá chuyển nhượng là USD100.000. Tỉ giá hiện nay là: 20.828VND/USD, quy đổi ra đồng Việt Nam là: 2.082.800.000 đồng thì cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp tại DN A phải kê khai nộp thuế TNCN với thuế suất là 20% trên thu nhập tính thuế. Hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 9, Điều 14, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
DN A không phải nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
Write your answer.