997 views
0

Lời đầu tiên thay mặt Công ty cám ơn Quý khách đã tin tưởng và đặt câu hỏi. Chúng tôi trả lời nội dung câu hỏi của Quý Công ty như sau:

– Theo Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế); trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

Như vậy, theo Nghị định 124/2008/NĐ-CP thì việc cơ quan thuế tính lại tỷ lệ cho tất cả các khoản chi phí (kể cả chi phí doanh nghiệp đã hạch toán riêng) cho từng hoạt động ưu đãi và không ưu đãi để xác định thuế TNDN là chưa đúng theo hướng dẫn của Chính phủ. Bạn cung cấp nội dung trên cho cán bộ thuế để họ thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh!

Add a Comment

(0) Answers

Write your answer.