998 views
0

Trả lời

– Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp Công ty năm 2012 đã kê khai nộp thuế môn bài, đến tháng 05/2012 chuyển địa điểm kinh doanh thì không phải lập hồ sơ khai thuế môn bài năm 2012 tại nơi chuyển đến.

Doanh nghiệp nên tham khảo hướng dẫn của Thông tư 28/2011/TT-BTC trên và giải thích với cơ quan quản lý thuế để thực hiện cho đúng.

https://www.dhco.com.vn/Van-ban/chuyen-muc-thue-3/thong-tu-282011tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-852007nd-cp-va-nghi-dinh-1062011nd-cp-68.html

Add a Comment

(0) Answers

Write your answer.